Suoraan sisältöön

Valmentautujatietorekisteri

Rekisterinpitäjä
Uutta elämää Group/Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kati Tarkiainen

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 360 7205, kati.tarkiainen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Uutta elämää Groupin valmentautujatietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Valmentautuja-asiakkaiden tietojen ja valmennussuhteiden hallinta sekä valmennustyön dokumentointi

Rekisterin tietosisältö

 • Henkilötiedot
  • Etu- ja sukunimi, sukupuoli, osoite, kotikunta, puhelinnumero
 • Lisätiedot henkilöstä
  • Lähettävän tahon yhteyshenkilö 
  • Työ- ja koulutushistoria
  • Tulevaisuuden suunnitelmat
  • Työrajoitteet
  • Päihteiden käyttö
 • Muut esitiedot ja suunnitelma tulevasta jaksosta
 • Valmennussuunnitelma ja muu valmennustyön dokumentointi
 • Tehdyt sopimukset, työpäivät ja läsnäoloseuranta

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Lähettäviltä viranomaistahoilta asiakkaan suostumuksella annettu tieto
 • Asiakas itse
 • Omasta toiminnasta kertyvä tieto

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  • Ei manuaalista aineistoa
 • Sähköisesti tallennetut tiedot
  • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän (Sofia CRM) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
  • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
  • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).