Suoraan sisältöön

Hankerekisteri

Rekisterinpitäjä
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virpi Kääriäinen

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 522 1091, virpi.kaariainen@toimintakeskus.fi


Rekisterin nimi
Uutta elämää Groupin hankerekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hankkeiden asiakirjojen lakisääteinen säilytys


Rekisterin tietosisältö

 • Henkilötiedot
  • etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, henkilötunnus, sukupuoli
 • Työllisyystilanne
 • Koulutusaste
 • Kotitaloustilanne
 • Taustatekijät
 • Omakohtainen työkykyarvio


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  • Rekisteri säilytetään lukitussa kaapissa, mihin on pääsy henkilöillä, kenellä on asemansa puolesta oikeus päästä ko. tietoihin.
 • Sähköisesti tallennetut tiedot
  • Osa rekisterin tiedoista säilytetään muistitikulla, mikä säilytetään manuaalisen aineiston yhteydessä.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).