Palkkatuella työllistäminen on mahdollista, jos yhdistyksessänne on:

Mielekkäitä työtehtäviä (tarvittaessa myös työtila) 

Palkkatuetussa yhdistystyössä työaika on yleensä 18- 25 h/vko. Työtehtävien tulisi olla sellaisia, jotka kehittävät työntekijän osaamista avoimille työmarkkinoille työllistymisen suuntaan. Työtehtävät räätälöidään työntekijäkohtaisesti valitun työntekijän vahvuudet ja oppimistavoitteet huomioiden.

Aikaa työntekijän ohjaamiseen 

Palkkatuetussa työssä työntekijä on työsuhteessa ja voi tehdä töitä itsenäisesti. Riittävästä perehdyttämisestä tulee kuitenkin huolehtia. Työnjohdosta vastaavan henkilön on hyvä tavata työntekijää säännöllisesti ja työntekijällä tulee olla päivittäin mahdollisuus kysyä neuvoa puhelimitse.

Halukkuutta tukea työllistettävän henkilön tavoitteiden saavuttamista 

Palkkatukityöjakso on ensisijaisesti työntekijää varten, toki myös yhdistys saa hyötyä työpanoksen muodossa. Palkkatuella työllistäminen edellyttää kuitenkin yhdistykseltä valmiutta riittävän palautteen antamiseen, tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiseen työllistettävän henkilön kanssa sekä kannustamista rohkeuteen ottaa uusia askelia urapolulla. 

Yhteistyöhalukkuutta Mikkelin Toimintakeskuksen kanssa  

Yhteistyö Toimintakeskuksen kanssa mahdollistaa yhdistykselle palkkatukityöllistämisen melko vähäisellä vaivalla. Annamme tukemme niin työllistävälle yhdistykselle kuin työllistettävälle työntekijälle. Toimintakeskuksen vastuulla ovat mm. hakemusten ja työsopimusten allekirjoittaminen, palkan maksaminen, vakuutusten ottaminen sekä lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Työllistävällä yhdistyksellä on ns. Työnjohdollinen rooli. 


Kuntouttava työtoiminta poikkeaa palkkatukityöstä seuraavin tavoin: 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ylläpitää, parantaa ja palauttaa työnhakijan työllistymisvalmiuksia, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Työtoiminta järjestetään asiakkaan elämäntilanteen mukaan, niin että tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti eteneminen on mahdollista. Kuntouttava työtoiminta on (sosiaali)palvelu, joka on tarkoitettu yleensä pidempään työnhakijana olleille. 

Työtoiminta räätälöidään tarpeen mukaan. Osalle asiakkaista kuntouttava työtoiminta sisältää selkeitä, myös vastuullisia työtehtäviä. Osalla taas kuntouttavan työtoiminnan sisältö voi olla totuttautumista säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan.  

Asiakkaan työpanos on työtoimintapaikan käytössä, mutta kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei ole työsuhteessa vaan asiakkaana palvelussa, vaikka hänen työtoimintansa tehtävät voivatkin vastata todellisia työtehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalla ei ole työsuhteeseen liittyvää vastuuta ja velvollisuuksia, eikä hänen työnsä saa korvata kenenkään muun työtä. 

Lisätietoa kuntouttavan työtoiminnan asioista löytyy esimerkiksi näistä sivustoista: 

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja: 

https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja 

Kuntouttavan työtoiminnan laki: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189